De Evangelische Gemeente Helmond is een kerk waar iedereen welkom is en waar aandacht, zorg en liefde is voor elkaar. We volgen daarin Jezus Christus, die uit liefde voor ons Zijn leven heeft gegeven. Wij willen deze boodschap graag aan iedereen doorgeven.

Deze boodschap vertaalt zich in een missie met de volgende uitgangspunten:

Gericht op God

Wij dienen God de Vader als volgelingen van Zijn Zoon Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door de Heilige Geest.

Gericht op elkaar

Wij helpen en stimuleren elkaar om te groeien in ons geloof, zodat we steeds meer Gods liefde kunnen ervaren en laten zien in wat we zeggen en doen.

Gericht op de ander

Wij willen door onze levensstijl de liefde van God doorgeven aan onze omgeving en zo iedereen bekend maken met de goede boodschap van redding door Jezus Christus, zodat ook zij Zijn volgelingen worden.

Wat geloven wij?

Wij belijden en geloven het evangelie van het koninkrijk van God en Jezus Christus in al zijn volheid en dat betekent voor ons:

  • Dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is.
  • Dat er een Drie-enig God is, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.
  • Vergeving en reiniging van zonden door het verlossingswerk van Jezus Christus.
  • De wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden, met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Zijn verlossingswerk geloven, geen veroordeling is, maar eeuwig leven met Hem.
  • De noodzaak van bekering en de daarop door God geschonken wedergeboorte.
  • De noodzaak van de bediening van de Bijbelse waterdoop door onderdompeling aan de bewust gelovende.
  • De Heilige Geest is een Goddelijk Persoon. Hij is gezonden om in de gelovigen te wonen en hen te leiden, te onderwijzen en te bekrachtigen. Hij is ook gezonden om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ieder persoon die de Here Jezus Christus aanneemt als zijn persoonlijke Verlosser en als Heer in zijn leven, die ontvangt ter plaatse de Heilige Geest.
  • Het voorrecht van het vieren van het heilig avondmaal, uit dankbaarheid voor de dood en opstanding van onze Heer, totdat Hij komt.
  • Het volbrengen van de grote opdracht, welke de Here Jezus ons heeft toevertrouwd: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. (Marcus 16:15-18)

Met nadruk stellen wij:

Het woord van God heeft absoluut gezag boven welke belijdenis dan ook!