Algemene gegevens

Naam ANBI: Evangelische Gemeente Helmond
RSIN/Fiscaal nummer: 820517744
Kamer van Koophandel nummer: 75795086
Website adres: www.evangelischegemeentehelmond.nl
E-mail: info@evangelischegemeentehelmond.nl
Adres: Rijnlaan 91
Postcode: 5704 HZ
Plaats: Helmond
Postadres: De Middenloop 75
Postcode:5704 JB
Plaats: Helmond

De gemeente heeft ten doel:
a. God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt.
b. Zichzelf op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van de Here en Heiland Jezus Christus, naar de gaven die God aan ieder gegeven heeft.
c. In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, door evangelisatie en zending.
d. Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen.

Deze gemeente is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Als gemeente zijn we lid van de UNIE-ABC ( Baptisten en CAMA-gemeenten). De UNIE-ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelische Gemeente Helmond.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de stuurgroep. De stuurgroep telt momenteel 5 leden. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de gemeente. De stuurgroep bestaat uit een voorzitter, secretaris en algemene leden. De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het financiële beheer. De bestuursleden ontvangen geen salaris of beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling/visie

De Evangelische Gemeente Helmond verwoordt in de eerste artikelen van de Statuten wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar structuur, haar organisatie en andere zaken.

Beleidsplan

Momenteel werken we samen aan het stabiliseren van de gemeente op diverse gebieden.

– de geestelijke ontwikkeling (van kind naar jongeling naar vader; 1 Joh.2) van de gemeente.
– de saamhorigheid en het gemeentebesef wat daaruit voort mag vloeien
– de roeping van de gemeente om als getuige van Christus in de samenleving dienend aanwezig te zijn.
– de financiële ontwikkeling van de gemeente om dit alles (en meer) mogelijk te maken.

We streven naar een gezonde leeftijdsopbouw van de gemeente waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. We willen samen het huisgezin van God zijn.

Verslag Activiteiten

De stuurgroep heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de statuten gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen. Zij behartigen bepaalde taken binnen het gemeente-zijn.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder ‘Staat van baten en lasten met toelichting’ is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen komend verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen afgelopen verslagjaar.

Het boekjaar liep van  1 januari t/m 31 december.

ANBI gegevens Evangelische Gemeente Helmond
behorende bij het Wordbestand met ANBI gegevens
Periode begroting werkelijk begroting
2023 2023 2024
Baten
Bijdragen Gemeente 16.000 21.382 20.000
Diverse inkomsten 500 617 500
Totale baten 16.500 22.000 20.500
Lasten
Diensten, Bijbelstudie en gebedsavonden 12.725 8912 13.000
Evangelisatie en zendingswerk 2.000 4.400 5.000
Advies en begeleiding vernieuwingstraject 960 617 1500
Administratiekosten & Verzekering 815 1.083 1.000
Overige kosten 0 0 0
Totale lasten 16.500 15.012 20.500
Winst 0 6.988 0
Verlies 0 0 0

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente waartoe zij behoren.

Ad 1,2: Tienden, giften, schenkingen,rente
Ad 3: Huur samenkomstruimte, reiskostenvergoeding spreker, zondagschool etc.
Ad 4: Financiële ondersteuning zendingswerk, materiaal ten behoeve van evangelisatie
Ad 5: Consultancy kosten t.b.v. ondersteuning bestuur van de gemeente.
Ad 6: Administratiekosten, kantoormaterialen, bankkosten, verzekeringskosten etc.
Ad 7: Vervanging apparatuur, muziek, overige algemene kosten