Overdenking April

Lucas 22:42

Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!

De Here Jezus is hier in de hof van Getsémané in gebed met de Vader. Wetende wat er komen ging.

De lijdensweg naar het kruis, hoe zwaar moet dit moment voor Hem geweest zijn?

Het is wel een bepalend moment geweest voor de hele mensheid die Hem wil volgen in geloof.

Dankzij Zijn gehoorzaamheid aan de Vader is er redding, vergeving van zonden èn eeuwig leven voor u en mij en een ieder die Hem wil geloven.

En als we Hem in geloof willen volgen durven dan ook wij te zeggen in elke situatie, Vader dat niet mijn wil maar Uw wil mag geschiede!

Dit vergt vastberadenheid en trouw aan Hem die alles in handen heeft. De positieve gevolgen van de gehoorzaamheid van de Here Jezus aan de Vader zijn voor ons niet te overzien, zo overweldigend voor de hele mensheid.

Ik denk dat onze gehoorzaamheid aan de Vader ook grote positieve gevolgen zal hebben, weliswaar in een andere vorm dan die van de Here Jezus, maar bedenk voor jezelf, mijn gehoorzaamheid aan Hem heeft invloed op heel mijn omgeving.

Want als wij de Here Jezus gehoorzaam volgen gaat onze omgeving de Here Jezus in ons zien en dat zal zeker grote positieve gevolgen hebben!

God’s zegen!

Twan.

Bijbeltekst van de dag

  • maandag 24 april 2017 - Romeinen 14:9-10
    Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. -- Romeinen 14:9-10